ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ "АЙСИ ИНТРАКОМ" ООД СТОКИ И УСЛУГИ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "АйСи Интраком" ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.ic-intracom.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на хостинг сървъра на "АйСи Интраком" ООД или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра "АйСи Интраком" ООД IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Предмет на Общите условия
Чл. 1."АйСи Интраком" ООД предоставя предвидените в настоящите Общи условия продукти и услуги.

Права и задължения на Потребителя
Чл. 2. Потребителят има право да разглежда и поръчва обявените стоки на Интернет магазина на "АйСи Интраком" ООД.
Чл. 3. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 4. Потребителят, регистриран като член на www.ic-intracom.bg, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява "АйСи Интраком" ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 5. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.ic-intracom.bg.
Чл. 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на "АйСи Интраком" ООД, се задължава при ползване на услугите:
ал. 1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
ал. 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
ал. 3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
ал. 4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "АйСи Интраком" ООД услуги;
ал. 5. да уведомява незабавно "АйСи Интраком" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
ал. 6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
ал. 7. да не извършва злоумишлени действия;
Чл. 7. Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на "АйСи Интраком" ООД, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на магазина или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Интернет магазина и са достояние на всеки потребител.

Права и задължения на "АйСи Интраком" ООД
Чл. 8. "АйСи Интраком" ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
Чл. 9. "АйСи Интраком" ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на "АйСи Интраком" ООД или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "АйСи Интраком" ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
Чл. 10. "АйСи Интраком" ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "АйСи Интраком" ООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "АйСи Интраком" ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "АйСи Интраком" ООД.
Чл. 11. "АйСи Интраком" ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "АйСи Интраком" ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпът или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на "АйСи Интраком" ООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Чл. 12. „АйСи Интраком“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "АйСи Интраком" ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "АйСи Интраком" ООД.
Чл. 13. Потребителя е длъжен да обезщети "АйСи Интраком" ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра или в указателя на "АйСи Интраком" ООД, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "АйСи Интраком" ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.
Чл. 14. "АйСи Интраком" ООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители, независимо дали са регистрирани като членове на www.ic-intracom.bg. Условията за защита на личните данни на потребителите са описани на страницата.
Чл. 15. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "АйСи Интраком" ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office(at) ic-intracom.bg. "АйСи Интраком" ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които "АйСи Интраком" ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
Чл. 16. "АйСи Интраком" ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
Чл. 17. "АйСи Интраком" ООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Връщане на стока и отказване от поръчка
Чл. 18. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането, който дефект трябва да бъде отразен в товарителницата на куриера;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗП (Закон за защита на потребителите), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Чл. 19. Потребителят няма право да се откаже от стока, която към момента на поръчката не е била налична и впоследствие е била доставяна специално за него.

Чл. 20. Преди да върне стоката, Потребителят е длъжен да уведоми за това си желание „АйСи Интраком“ ООД, който си запазва правото да не приеме изпратена стока до складовете си, без предварително уведомление.

Чл. 21. „АйСи Интраком“ ООД се задължава в срок до 15 дни след признаването на връщането на стоката и получаването й в скада да възстанови заплатената стойност за нея на Потребителя. Възстановяването на средствата се извършва по взаимно съгласие чрез банков превод или на каса в офиса на фирмата.


Изменение на Общите условия
Чл. 22. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "АйСи Интраком" ООД. Също има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "АйСи Интраком" ООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в срока, че не е съгласен с промените, то "АйСи Интраком" ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 23. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ic-intracom.bg на своя компютър.
Чл. 24. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
Чл. 25. Телефони и e-mail за контакти са обявени на www.ic-intracom.bg.

Този сайт използва бисквитки, за да осигури най-пълноценното му използване. Научете повече за бисквитките на: https://www.ic-intracom.bg/cookie-policy/